ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE TOVARU :

Na všetky produkty poskytujeme záruku 2 roky od jeho prevzatia zákazníkom. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré nevznikli nesprávnym používaním tovaru. Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov neberieme žiadnu zodpovednosť.

Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách nás do 3 dní informovať najlepšie cez e-mail. Našou povinnosťou je sa k Vašej reklamácii vyjadriť a informovať Vás o ďalšom postupe. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.

Na stiahnutie : Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku


REKLAMÁCIA TOVARU

 • Prípadné reklamácie si uplatňujte emailom na info@erocentrum.sk. Ku každej reklamácii pristupujeme individuálne a snažíme sa o maximálnu ústretovosť zákazníkovi.
 • Reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom SR. Záručná doba na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov.
 • Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.
 • Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 • V prípade výmeny tovaru za inú veľkosť zaplatí kupujúci iba manipulačné poplatky, teda zákazník zaplatí náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zároveň predávajúcemu zaplatí náklady spojené s odoslaním tovaru kupujúcemu.

Objednali ste si výrobok, ktorý nespĺňa Vaše požiadavky?

Nie je to problém. Tovar môžete vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Vrátime Vám peniaze, alebo tovar vymeníme za iný. Prosíme však, aby boli dodržané nasledovné podmienky: tovar nebol používaný, nie je rozbalený (napríklad z ochrannej fólie), obsahuje všetky súčasti, je schopný ďalšieho predaja. V prípade, že idete vrátiť tovar, informujte nás o tom e-mailom na adrese info@erocentrum.sk

VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Adresa na vrátenie tovaru:
O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na info@erocentrum.sk

Tovar primerane zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu. Neposielajte ho na dobierku, nebude prevzatý !!!

Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.